WiFi States (Viterbi) - Markov Chain
FunFito

Examples:

Responsive image